aGbLn] agfPsf d'9f g'jfsf]6 sf/fuf/sf aGbLn] agfPsf d'9f . oxfF agfPsf d'9f u'0f:t/Lo x'g] ePsfn]] rLgsf] s]?ª ahf/df a9L laqmL x'g] u/]sf] 5 . tl:a/ M /fdxl/ Gof}kfg], g'jfsf]6, /f;;

नुवाकोट कारागारका बन्दीले बनाएका मुढा । यहाँ बनाएका मुढा गुणस्तरीय हुने भएकाले चीनको केरुङ बजारमा बढी बिक्री हुने गरेको छ । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया