थाली नाच

yfnL gfr DofUbLsf] lrdvf]nfsf ufpFsf] ;f+:s[lts klxrfg ag]sf] yfnLgfr k|:t't u/]/ kfx'gfnfO{ :jfut ub}{ dlxnfx? . tl:a/ M ;Gtf]if uf}td, DofUbL, /f;;

म्याग्दीको चिमखोलाका गाउँको सांस्कृतिक पहिचान बनेको थालीनाच प्रस्तुत गरेर पाहुनालाई स्वागत गर्दै महिलाहरू ।
तस्बिर : सौर्य

प्रतिक्रिया