a; 7]n]/ lgsfNb} k|x/L ;+v'jf;efsf] vfFbaf/Laf6 wgs'6fsf] lxn] hfg] qmddf n]u'jf vf]nf glhs ofq' a; km;]kl5 7]n]/ lgsfNb} g]kfn k|x/L . tl:a/ M ;'hg ah|frfo{, ;+v'jf;ef, /f;;

संखुवासभाको खाँदबारीबाट धनकुटाको हिले जाने क्रममा लेगुवा खोला नजिक यात्रु बस फसेपछि ठेलेर निकाल्दै नेपाल प्रहरी । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया