vfBfGg pTkfbg ug]{ af/Ldf uf]ne]F8f  laqmLsf nflu ahf/ n}hfg] tof/Ldf /flvPsf uf]ne]F8f . t]x|y'dsf] 5ft]9'+ufsf ls;fgn] vfBfGg afnL pTkfbg ug]{ af/Ldf nufPsf] Jofj;flos uf]ne]F8f v]tLaf6 dgUo] cfDbfgL lng yfn]sf 5g . tl:a/ M k|sfz wf}nfsf]6L, t]x|y'd, /f;;

बिक्रीका लागि बजार लैजाने तयारीमा राखिएका गोलभेँडा । तेह्रथुमको छातेढुंगाका किसानले खाद्यान्न बाली उत्पादन गर्ने बारीमा लगाएको व्यावसायिक गोलभेँडा खेतीबाट मनग्ये आम्दानी लिन थालेका छन् । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया