hfh/sf]6–?s'd ;8s hfh/sf]6 l/Dgfb]lv ?s'dsf] 5]kf/] hf]8g] ;8ssf] lgdf{0f sfo{ tLj| ultdf a9b} . tl:a/ M x]dGt s];L, hfh/sf]6, /f;;

hfh/sf]6–?s’d ;8s
hfh/sf]6 l/Dgfb]lv ?s’dsf] 5]kf/] hf]8g] ;8ssf] lgdf{0f sfo{ tLj| ultdf a9b} . tl:a/ M x]dGt s];L, hfh/sf]6, /f;;

जाजरकोट रिम्नादेखि रुकुमको छेपारे जोड्ने सडकको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा बढ्दै । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया