'������������ ��������������� ���������������������'का नतिजाहरू