खेल…

sf:sLsf] ko{6sLo ufpF l;Sn];df nf]kf]Gd'v v]n x]s'r] v]Nb} :yfgLo dlxnf . kl5Nnf] ;dodf oxfFsf dlxnf nf]kf]Gd'v v]n tyf ;+:s[lt hf]ufpg] cleofgdf nfu]sf 5g . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;

कास्कीको पर्यटकीय गाउँ सिक्लेसमा लोपोन्मुख खेल हेकुचे खेल्दै स्थानीय महिला । यहाँका महिला लोपोन्मुख खेल तथा संस्कृति जोगाउने अभियानमा लागेका छन् । तस्बिर : सौर्य

प्रतिक्रिया