“मेरो निर्दोष रुप”

संसारमा तीन चिजको महत्त्व देख्छिन्, मोडल स्वस्तिका गोले । पब्लिक, पर्सनालिटी र पैसा । यी तीन चिज प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्र एउटै हो, चलचित्र । स्वस्तिकालाई यी तीन कुरा प्राप्त गर्ने साह्रै ठूलो रहर छ । ‘त्यसैले चलचित्र क्षेत्रमा स्थापित हुन भरमग्दुर प्रयास गर्दै छु,’ उनले भनिन् ।
दुई वर्षअगाडि सम्झिएर तिमीलाई भुल्न सकिनँ गीतको म्युजिक भिडियोबाट कलाक्षेत्रमा प्रवेश गरेकी गोलेले हालसम्म लोक तथा आधुनिक गरी दर्जनौँ म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छन् ।
चरिकोट–१, दोलखाकी गोलेका हातमा अहिले म्युजिक भिडियो मात्र होइन, टेलिचलचित्र र चलचित्र पनि छन् । घरबेटी नामक टेलिचलचित्रमा अभिनय गरिरहेकी छन् । लेडी किलर बसपार्क नामक चलचित्रमा नायिकाका रूपमा अनुबन्धित भएको सुनाउँछिन् । अभिनयका अलावा नृत्य प्रशिक्षिकाको अनुभवसमेत बटुलिसकेकी यी केटी आफूलाई केटीभन्दा केटा साथी मन पर्ने बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘केटीहरू धेरै झुट बोल्छन् र काँतर हुन्छन् । केटाहरू हेल्पफुल अनि तेज दिमागका हुन्छन् ।’
शरीरका विभिन्न भाग आकर्षक तरिकाले प्रदर्शन गर्नुलाई ग्ल्यामर बताउँछिन् उनी । अनि, आफ्ना वक्षस्थल सानो भएकामा थोरै चिन्तित पनि छिन् । तैपनि, चित्त बुझाउँछिन्, ‘तर केही छैन, साना भए पनि आकर्षक छन् ।’ रातो, नीलो र सेतो रङका वानपिस, कुतासुरुवाल र साडी उनको इच्छाका पहिरन हुन् । यी तीन रङप्रति उनको आसक्तिको कारण– ‘सेतो लुगामा आकर्षक देखिन्छु, नीलो मलाई सुहाउँछ, रातोमा चाहिँ सेक्सी देखिन्छु ।’
आफ्नो फेस इनोसेन्ट लाग्छ उनलाई । अनि, यो फेसमा जुनसुकै केटालाई आफूतिर तान्न सक्ने खुबी रहेको दाबी गर्छिन् । सेक्सलाई साधना मान्छिन् उनी । तर, यसको आनन्द प्राप्त गर्न कसैसँग ‘सुत्नैपर्छ’ भन्ने लाग्दैन रे † यति राम्री सुन्दरी अहिलेसम्म सिंगलै छिन् । किन होला ? मधुर मुस्कानका साथ जवाफ दिइन्, ‘आफूले सोचेजस्तो केटै पाइएन भन्या †’
शब्द/तस्वीर : ज्ञानेन्द्र कार्की

;+;f/df tLg lrhsf] dxŒj b]lV5g\, df]8n :jl:tsf uf]n] . klAns, k;{gfln6L / k};f . oL tLg lrh k|fKt ug{ ;lsg] If]q Pp6} xf], rnlrq . :jl:tsfnfO{ oL tLg s’/f k|fKt ug]{ ;fx|} 7″nf] /x/ 5 . …To;}n] rnlrq If]qdf :yflkt x’g e/dUb’/ k|of; ub}{ 5′,Ú pgn] elgg\ .
b’O{ jif{cufl8 ;lDemP/ ltdLnfO{ e’Ng ;lsg“ uLtsf] Do’lhs lel8of]af6 snfIf]qdf k|j]z u/]sL uf]n]n] xfn;Dd nf]s tyf cfw’lgs u/L bh{gf}“ Do’lhs lel8of]df clego ul/;s]sL 5g\ .
rl/sf]6–!, bf]nvfsL uf]n]sf xftdf clxn] Do’lhs lel8of] dfq xf]Og, 6]lnrnlrq / rnlrq klg 5g\ . 3/a]6L gfds 6]lnrnlrqdf clego ul//x]sL 5g\ . n]8L lsn/ a;kfs{ gfds rnlrqdf gflosfsf ¿kdf cg’alGwt ePsf] ;’gfp“l5g\ . clegosf cnfjf g[To k|lzlIfsfsf] cg’ej;d]t a6’ln;s]sL oL s]6L cfk”mnfO{ s]6LeGbf s]6f ;fyL dg kg]{ atfp“l5g\ . elG5g\, …s]6Lx¿ w]/} e’m6 af]N5g\ / sf“t/ x’G5g\ . s]6fx¿ x]Nkk’mn clg t]h lbdfusf x’G5g\ .Ú
z/L/sf ljleGg efu cfsif{s tl/sfn] k|bz{g ug'{nfO{ UNofd/ atfp“l5g\ pgL . clg, cfÎgf jIf:yn ;fgf] ePsfdf yf]/} lrlGtt klg l5g\ . t}klg, lrQ a’emfp“l5g\, …t/ s]xL 5}g, ;fgf eP klg cfsif{s 5g\ .Ú /ftf], gLnf] / ;]tf] /ªsf jfglk;, s’tf;’?jfn / ;f8L pgsf] OR5fsf klx/g x’g\ . oL tLg /ªk|lt pgsf] cf;lQmsf] sf/0f– …;]tf] n’ufdf cfsif{s b]lvG5′, gLnf] dnfO{ ;’xfp“5, /ftf]df rflx“ ;]S;L b]lvG5′ .Ú
cfÎgf]] km]; Ogf];]G6 nfU5 pgnfO{ . clg, of] km];df h’g;’s} s]6fnfO{ cfkm”lt/ tfGg ;Sg] v’aL /x]sf] bfaL ul5{g\ . ;]S;nfO{ ;fwgf dflG5g\ pgL . t/, o;sf] cfgGb k|fKt ug{ s;};“u …;’Tg}k5{Ú eGg] nfUb}g /] † olt /fd|L ;’Gb/L clxn];Dd l;+un} l5g\ . lsg xf]nf < dw’/ d’:sfgsf ;fy hjfkm lbOg\, …cfkm”n] ;f]r]h:tf] s]6} kfOPg eGof †Ú

प्रतिक्रिया