'��������������������������������� ������������������'का नतिजाहरू