'��������������������������� ������������������'का नतिजाहरू