e[s'6Ld08kdf gf8f c6f] zf] sf7df8f}Fsf] e[s'6Ld08kdf d+unaf/b]lv ;~rflnt gf8f c6f] zf]df /flvPsf ;jf/L ;fwg . tl:a/ M /fdeut a'9fyf]sL, /f;;

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि सञ्चालित नाडा अटो शोमा राखिएका सवारी साधन । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया