3/sf] k]6Ldf uf]ne]F8f u'NdL d'l;sf]6 gu/kflnsf–! kf}bLcd/fO{ vftL6f]nsf ;dfh;]jL lji0f'Wjh vftLn] cfˆg} 3/sf] k]6Ldf uf]ne]F8f kmnfpFb} . tl:a/ M sf}/j vqL, u'NdL, /f;;

3/sf] k]6Ldf uf]ne]F8f
u’NdL d’l;sf]6 gu/kflnsf–! kf}bLcd/fO{ vftL6f]nsf ;dfh;]jL lji0f’Wjh vftLn] cfˆg} 3/sf] k]6Ldf uf]ne]F8f kmnfpFb} . tl:a/ M sf}/j vqL, u’NdL, /f;;

गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका–१ पौदीअमराई खातीटोलका समाजसेवी विष्णुध्वज खातीले आफ्नै घरको पेटीमा गोलभेँडा फलाउँदै । तस्बिर, रासस

प्रतिक्रिया