खोजखबर
सौर्य अनलाइन २०७४ वैशाख २५ गते ११:३३ मा प्रकाशित

sfnLu08sL sl/8f]/sf] sfd  /fli6«o uf}/jsf] cfof]hgf sfnLu08sL sl/8f]/sf] afun'ª v08df kg]{ h}ldgL gu/kflnsf–% lagdf/]l:yt s';'g]sf] eL/df sfd ub}{ g]kfnL ;]gf . tl:a/ M /fdaxfb'/ yfkf, afun'ª, /f;;

कालीगण्डकी करिडोरको काम : राष्ट्रि«य गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा पर्ने जैमिनी नगरपालिका–५ बिनमारेस्थित कुसुनेको भीरमा काम गर्दै नेपाली सेना । तस्बिर ः सौर्य समाचार

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय