वार्ता

g]skf Pdfn]sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL lgjf; afnsf]6df cfh ;fFem g]kfnL sfFu|]; / Pdfn]sf zLif{ g]tfx? lar ePsf] jftf{df 5nkmn ub}{ . tl:j/ M /d]z lu/L, eQmk'/ . /f;;एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच भएको वार्ता । वार्ताले विपक्षी मोर्चालाई आन्दोलन छाड्न आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया